5 perspektiv för ledningen varför coachande ledarskap lönar sig

Vad är coachande ledarskap?

Coachande ledarskap är inkluderande, uppskattande ledning som bryr sig om. Det är systematiskt och målinriktat ledarskap som ger den som leds huvudansvaret för att utveckla sig själv. Utan systematiskt ledarskap kan inte önskade resultat nås. Med hjälp av coachande ledarskap kan man i hög grad bidra till att organisationens strategiska mål nås. Denna artikel ger ledningen fem perspektiv på varför coachande ledarskap lönar sig i organisationen. 

1. Personalomsättningen minskar

Dåligt ledarskap är en av de vanligaste orsakerna till att byta arbetsplats. Det är med andra ord självklart att kvaliteten på ledarskapet i hög grad kan påverka medarbetarnas upplevelse och benägenhet att stanna. Genom coachande ledarskap byggs en arbetsmiljö där människor är motiverade, vill lära sig nya saker och är villiga att samarbeta. När medarbetaren vet vad som förväntas av hen och har de rätta verktygen för att lyckas i arbetet, ökar medarbetarens motivation och lojalitet gentemot arbetet och arbetsgivaren. Samtidigt ser man till att medarbetaren tryggt kan ge respons åt cheferna och arbetsgivaren. På så sätt kan medarbetaren påverka hela organisationens utveckling.  

2. Det är lättare att nå målen

Coachning ger tydliga förväntningar och mål, och teammedlemmarna behöver följaktligen inte gissa sig fram till vad som krävs av dem. Chefen stöder och styr medarbetarna i målen. Coachningarna stöder medarbetarnas kontinuerliga utveckling i arbetet, vilket gör att medarbetarna trivs och lyckas bättre i arbetet.

3. Resultaten nås systematiskt

Nyckeln till att nå resultat är att säkerställa att rätt saker görs vid kundmötena. Till exempel kan resultaten av merförsäljning inte ökas om ingen merförsäljning görs vid kundmötena. När medarbetarna har tydliga mål och anvisningar för att lyckas i arbetet och prestationen regelbundet följs upp nås resultaten allt oftare. Genom att försäkra sig om att rätt saker görs vid kundmötena får kunderna betjäning av jämn kvalitet oberoende av medarbetare och kanal. Dessutom ska interna anvisningar följas.

4. Utbildad och engagerad arbetskraft innebär en konkurrensfördel för organisationen

Coachande ledarskap förutsätter personligt mentorskap för att varje teammedlems kunskaper ska utvecklas som sig bör. En kunnig personal klarar också utmanande servicesituationer utmärkt, och majoriteten av kundmötena motsvarar den eftersträvade serviceupplevelsen. Alla drar nytta av resultaten av arbetet!

5. Med hjälp av coachning vänds svagheter till starka sidor

Genom coachning kan man identifiera svagheter och hjälpa varje teammedlem att utvecklas på bästa möjliga sätt. Detta bidrar till att både medarbetarna och kunderna är nöjdare och därigenom förbättras organisationens resultat. Genom en öppen respons- och diskussionskultur säkerställs att problemen inte bubblar under ytan, utan behandlas i rätt tid och i samförstånd. Med hjälp av coachande ledarskap arbetar chefen och medarbetaren, coachen och den som coachas, mot ett gemensamt mål!

Läs nästa

Kompetent och yrkeskunnig personal är företagets viktigaste resurs. Men vet du, vilken betydelse coachande ledarskap har för personalens kunskapsutveckling?

Med hjälp av coachande ledarskap kan varje medarbetare erbjudas individuell utbildning och stöd. När medarbetaren upplever att arbetsgivaren ser till att hen har tillräckliga kunskaper och färdigheter för att lyckas i arbetet, växer såväl det egna arbetets betydelse som motivationen. Läs hela artikeln ”Betydelsen av coachande ledarskap för personalens kunskapsutveckling” här!

Dela inlägg

Liknande artiklar

Boka en gratis demo idag och börja färden mot nöjdare kunder och lyckligare anställda!